Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti AUTODÍLY KELBL s.r.o.

Čl. I. Prodávající

             

                                             

Obchodní jméno​:             AUTODÍLY KELBL s. r.o.

Sídlo​:                               Sušilova 77, 664 62 Hrušovany u Brna

IČO​:                                 2694786

DIČ​:                                 CZ26947862

Zápis u OR​:                     KS v Brně, oddíl C, vložka 47537

Bankovní spojení​:           Česká spořitelna a.s.

Číslo bankovního účtu​:   2051247379/0800

Telefon​:                          +420 547 237 158

Fax​:                                +420 547 236 597

E-mail​:                            info [at] autodily-kelbl [dot] cz

www:                               www.autodily-kelbl.cz

Čl. II. Všeobecná ustanovení

1. Předmětem těchto Obchodních podmínek AUTODÍLY KELBL  s. r.o. (dále i OP) vydaných prodávajícím v souladu s ust. § 1751 zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, je úprava podmínek, za kterých bude prodávající dodávat kupujícímu zboží nebo službu, jakož i určení práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze závazkového vztahu.

2. OP tvoří nedílnou součást Rámcové kupní smlouvy (dále RKS) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

3. OP tvoří taktéž nedílnou součást každé individuální Kupní smlouvy (dále KS), která bude uzavřena s kupujícím na dodávku zboží, které má pro prodávajícího nestandardní charakter dodání nebo položky vyšší finanční hodnoty, nebo u kterého je pro zákazníka nezbytné dodržet termín dodání. Zároveň se těmito OP řídí prodej zboží kupujícím, kteří hradí kupní cenu při odběru zboží hotově nebo platební kartou.

4. OP určují závazným způsobem práva a povinnosti smluvních stran, pokud je výslovně neupravuje RKS či KS, která má vždy přednost.

5. Ve všech případech, tedy ať pro kupujícího, který je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba nebo fyzickou osobu - nepodnikatele, řídí se práva a povinnosti smluvních stran neupravené v těchto OP a ani RKS či KS právní úpravou o kupní smlouvě dle § 2079 a následujících zák. č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění.

6. Kupující souhlasí se zpracováváním osobních údajů(jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, IČ) prodávajícím, který se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to zejména za účelem plnění předmětu RKS či KS, případně za účelem informování kupujícího o novém zboží a službách nabízených prodávajícím (obchodní sdělení). Souhlas ke zpracování osobních údajů je dáván na dobu trvání závazkového vztahu a dále ještě na 3 roky po splnění práv a povinností obou stran vyplývajících z uzavřené KS. Prodávající se zavazuje, že nebude poskytnuté osobní údaje dále poskytovat třetím osobám. Kupující je oprávněn po uskutečnění dodání zboží písemně vyjádřit nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů prodávajícím.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu a vyřízení objednávky

 1. Udělujete tímto souhlas AUTODÍLY KELBL s.r.o., (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefonní číslo
  • fakturační adresu
  • dodací adresu
  • historii objednávek
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

  • zřízení a administrace uživatelského účtu
  • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

  • zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu
  • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Squelle Group, s.r.o.
   Nad Palatou 2801/48
   150 00 Praha Smíchov

   IČ: 24129887
   DIČ: CZ24129887
   info [at] squelle [dot] com

   datová schránka: rpf4dpa

   Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 181311.

 5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

 6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Čl. III. Dodací podmínky - přechod nebezpečí škody na zboží

1. Dodávky zboží a služeb jsou prodávajícím realizovány na základě písemných objednávek kupujícího, nebo na základě ústní objednávky při osobním odběru zboží kupujícím, nebo na základě objednávky předané e-mailem, faxem případně telefonicky.
Za uzavření KS je považováno i potvrzení objednávky prodávajícím, potvrzení zakázky kupujícím, převzetí zakoupeného zboží kupujícím při osobním odběru.

2. Potvrzení objednávky prodávajícím či potvrzení zakázky kupujícím je možno učinit i prostřednictvím faxu či e-mailu.

3. Prodávající se zavazuje objednané zboží/službu kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo. Kupující se zavazuje od prodávajícího objednané zboží a případné služby spojené s dodávkami zboží odebrat a ve lhůtě stanovené KS nebo objednávkou za něj zaplatit sjednanou cenu.

4. Objednávka/zakázka by měla obsahovat zejména datum, termín a místo požadovaného dodání, druh a množství zboží, případně jednotkovou prodejní cenu pro kupujícího. Do doby potvrzení objednávky/zakázky prodávajícím není tato objednávka/zakázka pro prodávajícího závazná. Dodání zboží nebo služby mimo sklady kupujícího vyžaduje písemnou objednávku s určením způsobu zajištění dopravy.

5. Zboží bude kupujícímu dodáno v termínech dohodnutých buď jednotlivou KS nebo v termínech požadovaných kupujícím jeho objednávkou a potvrzených prodávajícím prostřednictvím jednotlivé zakázky předané kupujícímu v jakékoliv prokazatelné písemné či elektronické formě. Prodávající může kupujícímu objednané zboží dodat nejen před dohodnutým termínem dodání, ale i v dílčích dodávkách, pokud není písemně dohodnuto jinak. Zdanitelné plnění bude v těchto případech stejné s datem dílčí expedice.

6. Místo dodání zboží specifikuje kupující svojí objednávkou. Vyjma osobního odběru nakupovaného zboží kupujícím dodává prodávající zboží nakoupené kupujícím do jeho sídla nebo provozovny:
- externí přepravní službou,
- závozem v rámci své vlastní dopravy,
Podmínky přepravy a termín dodání zakoupeného zboží sjednává prodejce s kupujícím při každém obchodním případu nebo jsou stanoveny předem na základě vzájemné dohody.

7. Převezme-li kupující na základě jednorázové dohody s prodávajícím zboží na své náklady přímo u smluvního partnera prodávajícího, je místem plnění sklad smluvního partnera prodávajícího. Zboží bude kupujícímu vydáno na základě plné moci vystavené prodávajícím s uvedením předmětu dodávky, firmy a jména přebírajícího. Nebezpečí škody na zboží k takto dodanému zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí ve skladu smluvního partnera prodávajícího

8. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude přepravu zboží do místa určeného kupujícím zajišťovat prodávající prostřednictvím vlastních dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku jeho převzetí od posádky přepravního prostředku prodávajícího, nebo při nočním závozu uložením dodávaného zboží dohodnutým způsobem na dohodnutém místě.

9. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude zboží přepravováno externím přepravcem, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku předání zboží externímu přepravci, a to v případě, kdy si přepravu zboží sjedná kupující sám,
a v případě, kdy přepravu zboží sjedná prodávající, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem převzetí zboží od přepravce.

10. Při předání zboží v prodejním místě prodávajícího přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího převzetím zboží. Převzetí zboží kupující potvrdí svým podpisem na daňovém dokladu, v případě souhrnné fakturace na dodacím listu.

11. V rámci regionu daného prodejního místa může dodat prodávající kupujícímu zakoupené zboží svým pravidelným rozvozem.

12. Za zboží dodávané kupujícímu prostřednictvím externích přepravců je kupujícímu účtována sazba podle aktuálního ceníku prodávajícího, který je k dispozici na každém jeho prodejním místě.

Čl. IV. Kupní cena za zboží, daňové doklady, platba

1. Prodávající nabízí kupujícímu zboží za prodejní ceny platné ke dni uzavření kupní smlouvy, pokud není stanoveno jinak. Prodávající může kupujícímu poskytnout individuální slevy z prodejních cen. Slevy se přiznávají při registraci kupujícího v systému prodávajícího a jejich procentuální vyjádření je u každé položky prodávaného zboží vyznačeno na daňových dokladech. Na základě této registrace může kupující požádat odpovědného zaměstnance prodávajícího o přístupové jméno a heslo do e-shopu prodávajícího, kde se mu zobrazují jeho individuální kupní ceny.

2. Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za zboží v návaznosti na úpravy cen od svých dodavatelů. Ceny za objednané a prodejní zakázkou potvrzené zboží nebo ceny zboží dohodnuté jednotlivou Kupní smlouvou zůstávají těmito úpravami nedotčeny.

3. Své kupní ceny k jednotlivým položkám má kupující k dispozici on-line na e-shopu prodávajícího nebo jsou součástí potvrzení uplatněných objednávek.
Kupní cena je vždy uváděna bez odpovídající hodnoty DPH.

4. V případě nákupu běžně skladovaného zboží na kterémkoliv prodejním místě prodávajícího s okamžitým odběrem takto nakoupeného zboží, jsou závazné kupní ceny platné v dané době.

5. V případě nákupu zboží prostřednictvím telefonické, faxové nebo e-mailové objednávky uplatněné přes e-shop prodávajícího, jsou závazné kupní ceny platné ke dni potvrzení objednávky prodávajícím, nebude-li u některého zboží dodatečně dohodnuto jinak.

6. Za dodávku zboží dle požadavku kupujícího zaplatí kupující prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit:
- předem na základě zálohové faktury,
- hotově / na dobírku / platební kartou,
- převodním příkazem, avšak pouze u registrovaných zákazníků s uzavřenou RKS.

7. Podkladem pro platbu za odebrané zboží je daňový doklad s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum zdanitelného plnění daňového dokladu je totožné s datem expedice dodávaného zboží, čímž může být i datum předání zboží prvnímu přepravci. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 10 dnů ode dne jeho vystavení, pokud to RKS nebo KS neupravuje jinak.

8. Kupující je u prodávajícího oprávněn k odběru zboží na fakturu do výše rozdílu mezi stanoveným limitem a výší všech svých splatných i nesplatných finančních závazků vůči prodávajícímu. Limit lze však čerpat jen v tom případě, pokud kupující není v prodlení se splatností jakékoliv vystavené faktury za odebrané zboží, vystavené v rámci takto stanoveného limitu. Závazek je splacen včas, jestliže bude nejpozději v den splatnosti připsána příslušná částka na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou jeho závazku sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení kupujícího. Podkladem pro platbu úroku z prodlení je penalizační faktura vystavená prodávajícím. U zákazníků bez RKS vyžaduje prodávající pouze platbu v hotovosti nebo formou zálohové faktury.

9. Pokud nebude kupující své finanční závazky vůči prodávajícímu plnit v dohodnuté době splatnosti, vyhrazuje si prodávající právo dodávat kupujícímu další zboží pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena písemně, a to ihned, pokud nastane v placení jeho závazků prodleva delší jak 5 kalendářních dnů. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné doložení vyrovnání všech finančních závazků kupujícího.

10. Pokud bude kupující na základě veřejně přístupných registrů vykazovat zhoršenou finanční situaci, vyhrazuje si prodávající právo dodávat další zboží kupujícímu pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena písemně, a to ihned po zjištění prodávajícím. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné zlepšení finanční situace kupujícího. Výhrada podle bodu 9. a 10. se vztahuje na všechny fakturační dodávky kupujícímu, tedy i na potvrzené dodávky zboží jednotlivými písemnými Kupními smlouvami. V takovém případě se neuplatní bod 11 článku IV. těchto OP.

11. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu specifikovaném jednotlivou písemnou Kupní smlouvou je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny (bez DPH) nedodaného zboží za každý započatý den prodlení dodávky. Podkladem pro tyto platby je penalizační faktura vystavená kupujícím.

Čl. V. Záruční a reklamační podmínky

1. V případě, že kupujícím je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, poskytne prodávající kupujícímu záruku za jakost svého zboží v délce 6-ti měsíců od data jeho prodeje. Výjimkou je záruční doba na opravené díly na vozidla a autobusy, kterou prodávající poskytuje v délce max. 3 měsíců od data jeho prodeje. V případě, že výrobce příslušného zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i prodávající kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje prodávající kupujícímu písemně, na základě požadavku kupujícího.

2. Kupující uplatňuje reklamaci na kvalitu zboží zakoupeného u prodávajícího na kterémkoliv jeho prodejním místě.

3. Prodávající dodává, až na některé autodoplňky, náhradní díly, u nichž je nezbytná odborná montáž. Odbornou montáží se rozumí servisní montáž provedená fyzickou nebo právnickou osobou s příslušným živnostenským oprávněním. Dokladem za provedenou servisní činnost je daňový doklad nebo montážní protokol, který musí obsahovat SPZ vozidla, datum a rozsah provedené opravy. Tento doklad předkládá kupující vždy při uplatnění reklamace spolu s „Protokolem reklamace“, který je k dispozici u prodávajícího. Dále předkládá daňový doklad za zboží a „Záruční list“, pokud byl prodávajícím ke zboží vystaven.

4. Záruka se nevztahuje zejména na přirozené opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na škody způsobené chemickými vlivy venkovního prostředí a na škody způsobené nevhodným skladováním u kupujícího. Prodávající neručí ani za škody způsobené nevhodnou obsluhou či nesprávným používáním pro dané zboží obvyklým a za škody způsobené přetěžováním vozidla.

5. Kupující je povinen předat zboží k reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění vady, zásadně kompletní a čisté, tj. ve stavu, jenž umožňuje objektivní posouzení vad.
Při uplatnění reklamace předkládá kupující:
- reklamovaný díl v deklarované záruční době,
- příslušný daňový doklad,
- řádně vyplněný reklamační protokol, přičemž je možno jej vyplnit při uplatnění reklamace za součinnosti prodávajícího,
- doklad o odborné montáži, případně vyplněný záruční a montážní list dílu dodaný prodávajícím,
- výsledný diagnostický test servisu dokládající chybnou funkci zboží.

6. Nárok z vad zboží v záruční době není kupující oprávněn uplatnit i v případě, kdy dojde k poškození zboží při montáži v důsledku jeho nesprávné identifikace kupujícím a taktéž i u dílů s již provedenou povrchovou či jinou úpravou.

7. Vadné plnění může mít za následek podstatné porušení smlouvy či nepodstatné porušení smlouvy, kdy při vypořádání prodávající s kupujícím uplatněnou vadou se děje v souladu s ustanoveními §2099 a násl. občanského zákoníku v platném znění.

8. U výprodejového zboží prodávaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva přiznána.

9. Případnou záměnu nebo množstevní rozdíl zboží proti dodacím dokladům uplatní kupující v prodejním místě prodávajícího, kde zboží zakoupil, a to nejpozději do tří pracovních dnů od data převzetí dodávky. Po uplynutí této lhůty prodávající za tyto vady v dodávce neodpovídá.

10. V případě, že zboží dodané kupujícímu prostřednictvím externího dopravce má zjevnou vadu, je povinností kupujícího sepsat s dopravcem zápis o takové skutečnosti, nebo zboží nepřevzít. Pokud kupující takový zápis k reklamaci nedoloží, vystavuje se nebezpečí neuznání reklamace.

Čl. VI. Vrácení zboží

1. Je-li kupujícím podnikající fyzická nebo právnická osoba, může požadovat vrácení zakoupeného zboží za následujících podmínek:
- zboží lze vrátit pouze nepoškozené, kompletní, bez známek použití či montáže a v jeho originálním obalu,
- kupující zároveň předkládá originál nebo kopii příslušného daňového dokladu společně s řádně vyplněným "Protokolem o vrácení zboží“, který je umístěn na provozovně prodávajícího,
- lze vrátit pouze skladové zboží a to: do 14-ti dnů od jeho zakoupení za plnou cenu, od 15 do 30 dnů bude účtován manipulační poplatek ve výši 10% z jeho ceny, nad 31 dnů lze vrátit zboží pouze na základě individuální dohody,
- nelze vrátit zboží běžně prodávajícím neskladované, že jeho návrat není možný, nebo jen v omezené době. Dále zboží z výprodeje prodané se slevou a nebo zboží z prodejní bonusové akce prodávajícího.

2. Je-li kupujícím fyzická osoba - nepodnikatel (spotřebitel) a byla-li kupní smlouva uzavřena prostřednictvím e-shopu prodávajícího, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je třeba v písemné formě doručit prodávajícímu na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I. těchto OP. Nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zakoupené zboží v původním obalu prodávajícímu a to na adresu sídla prodávajícího. Kupující je povinen v odstoupení od smlouvy uvést číslo bankovního účtu, na který žádá vrácení zaplacené kupní ceny. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující fyzická osoba - nepodnikatel (spotřebitel) od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupující fyzické osobě - nepodnikateli (spotřebiteli) dříve, než mu kupující fyzická osoba - nepodnikatel (spotřebitel) zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
Odstoupení od smlouvy s cílem vrácení použitého či poškozeného zboží není možné.

Čl. VII. Vratné obaly

1. Prodávající dodá kupujícímu v případě zapůjčených vratných obalů návratku obalů, kterou kupující při převzetí dodávky zboží potvrdí. Kupující vrátí tyto obaly prodávajícímu na své náklady ve stanovené lhůtě, vyznačené na návratce a ve stavu odpovídajícímu jejich obvyklému opotřebení. Pokud zapůjčené vratné obaly nebudou vráceny, prodávající je oprávněn tyto obaly fakturovat kupujícímu.

2. Vratné obaly, které bude prodávající fakturovat společně s dodávkou zboží, vrátí kupující taktéž ve stavu odpovídajícímu jejich obvyklému opotřebení a zpětně je bude prodávajícímu fakturovat za stejnou cenu.

Prodávající je povinen tyto obaly přijmout a zaplatit za ně kupujícímu příslušnou fakturovanou částku. Po uplynutí dohodnuté lhůty pro vrácení obalů platí, že se vratné obaly stávají vlastnictvím kupujícího a částka fakturovaná jako hodnota obalů je považována za jejich dohodnutou kupní cenu.

Čl. VIII. Další sjednané podmínky

1. Všechny dodávky zboží realizované jednotlivou KS, uzavřené na přesně specifikované zboží a jeho cenu, se budou řídit platnou RKS.

2. Jednotlivé písemné KS budou podepisovat osoby k tomu za každou stranu oprávněné, podle vzájemného písemného oznámení.

3. Jakékoliv dodatky RKS musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran a stávají se její nedílnou součástí.

4. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dlužníka a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

5. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny.

6. Kupující nesmí bez předchozího písemného oznámení prodávajícímu přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.

7. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.

8. Všechny smluvní vztahy, které mezi prodávajícím a kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito Obchodními podmínkami.

9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z RKS či KS a případné spory, které z těchto smluvních vztahů nebo v souvislosti s nimi vzniknou, budou řešeny podle práva České republiky a budou projednány příslušnými soudy České republiky.

10. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě je Kupující – spotřebitel oprávněn obrátit se se svým návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů lze nalézt na www.coi.cz, nebo https://adr.coi.cz/.

Čl. IX. Platnost Obchodních podmínek AUTODÍLY KELBL  s. r.o.

Tyto OP jsou platné a účinné od 6.3. 2017 do vydání nových OP. Aktuální OP jsou k  dispozici na internetových stránkách prodávajícího na adrese eshop.autodily-kelbl.cz

 

V Hrušovanech dne: 6.3. 2017